Nytt fra LMK 5/2018.

Retten til å bruke våre kjøretøy.

En grunnforutsetning for all videre eksistens innen vår bevegelse er at vi også fremover kan ha en rett til å bruke våre kjøretøy. Under LMKs Strategikonferanse i januar var dette et av temaene som opptok flest mulig av deltakerne. Dette er nok noe vi har tatt for gitt inntil ganske nylig, men en rekke forhold de siste årene har tydelig aktualisert temaet.

Under Arendalsuken i 2017, et sted hvor politikere, lobbyister og organisasjoner samles, var et av temaene bruken av autonome kjøretøy. Vi opplever allerede at det er gjort forsøk med busser. Når kommer bilene? Vil det bli krav om at alle kjøretøy er autonome for å få ned ulykkesstatistikken?

Drivstoff er et annet sentralt tema. Forskningen spriker noe, men det er hevdet at nærmere 500.000 kjøretøy i Norge kan få vanskeligheter dersom etanoltilsetningen økes til 20%. Våre kjøretøy befinner seg i denne gruppen, og allerede ved E10 har flere kjøretøy opplevd uheldige skadevirkninger. Dette er problemer som må tas på alvor, og vi ønsker derfor en sikringskvalitet som gir oss en rett til et drivstoff som fungerer på våre kjøretøy. I dag leverer flere kjeder fremdeles 98 oktan, selv om den står for kun 0,5% av totalomsetningen i Norge. Denne typen drivstoff vil også produseres i fremtiden da blant annet etanoltilsetning er ulovlig på småfly, som bruker tilnærmet likt drivstoff som våre veterankjøretøy. Vi må bare få en avtalefestet rett til tilgang på dette rundt om i det ganske land.

Forbudssoner i byer er et annet tema, og foreløpig har dette vært relatert til de største byene i vinterhalvåret på dager hvor luftkvaliteten er svært dårlig. Men ser man på byer i Europa, har forbudene kommet mye lenger. Dette gir oss en forsmak på hva som kan komme.

Dette er bare eksempler på noen av de utfordringene som ligger innenfor dette området. Dette er saker LMK vil sette på agendaen slik at vi kan bidra til å snu denne trenden før det er for sent.

Et sted å være.

De fleste har sikkert fått med seg den kampen Vognalliansen fører mot utkastelse fra Spinneriet i Tistedalen. Mange har engasjert seg i saken mot Halden Historiske Samlinger for at nettopp Vognalliansen skulle få bli. Selv hadde jeg gleden av å besøke samlingen av unike førkrigskjøretøyer for et par år siden. Når man ved selvsyn har sett dette, er det nesten utenkelig at ikke det er bred enighet om at dette er kulturhistorie på høyeste nivå som bør få all den drahjelp og økonomisk bistand den trenger. Her er også flere av kjøretøyene etter Jan Tolfsby, som inngår i en egen stiftelse. Det er tragisk dersom dette nå skal bli spredt for alle vinder og ikke kunne være til glede for allmennheten.

Flere museer for eldre kjøretøy i offentlig regi har blitt lagt ned de siste årene. De kanskje mest prangende kjøretøymuseene p.t. er private samlinger, som åpnes etter avtale for offentligheten. Det settes nå mye lit til et nytt nasjonalt kjøretøymuseum på Hunderfossen, men det er fremdeles begrenset hvor mange kjøretøy det er mulig å få innenfor dørene på et par tusen kvadratmeter. Dette vil ikke romme alle de motorhistoriske kjøretøyene som finnes rundt om i det ganske land.

Fartøyvernet i Norge har kommet langt, og det er utviklet flere fartøyvernsenter hvor det er et aktivt miljø rundt både selve båtene men også videreformidling av immateriell kulturarv og håndverkstradisjoner. Kanskje dette blir veien å gå for kjøretøyene også, med regionale kjøretøyvernsenter?

Utfordringer ved løp og arrangementer forts.

I Nytt fra LMK nr. 4/2018 skrev vi om utfordringene jubileumsløpet Eidfjord-Haugastøl møter ved gjennomføringen med pålagt krav om politidirigering. LMK etterspurte derfor innspill på om dette også hadde vært tema ved andre arrangementer i Norge. Vi håpet derfor at dette dreide seg om èn enkelt hendelse med en meget snever tolkning av veitrafikklovens § 9, og således ikke var en gjengs forvaltningspraksis. Vi har ikke fått signaler om at dette har vært problem ved andre arrangementer i Norge, men derimot Motorhistoriska Riksforbundet i Sverige (MHRF)kan melde følgenede:

http://mhrf.se/motesforbud_pa_vag

LMK vil derfor følge denne saken videre.

 

Ellers…

Enorme snømengder i store deler av landet denne vinteren har nok gitt en litt senere vår enn vi har vært vant med de siste årene. Likevel viser kalenderen at tiden uansett snart er her, og vi ser frem til en lang og begivenhetsrik sesong også i 2018. Inntil da ønsker vi i LMK dere alle en riktig god påske!

Med vennlig hilsen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK