Vedtekter for Early Ford V8 Club - Norway (EFV8C)Revidert som vedtatt på generalforsamlingen 2019.

$ 1. Klubbens navn er:
"EARLY FORD V8 CLUB - NORWAY"
Regional group #102
Tilsluttet The Early Ford V8 Club of America (1979).

$ 2. Dette skal være en klubb for personer med spesiell interesse for Ford, Lincoln eller Mercury av årgang 1932 - 1953. Alle enkeltpersoner eller organisasjoner med nevnt interesse kan opptas som medlem.

$ 3. Klubbens formål er å:
a: anspore medlemmene til å oppspore, restaurere og bevare Forder av 1932 - 1953 årganger, samt ting som har tilknytning til disse bilene.
b: arbeide for et godt kameratskap medlemmene imellom, samt å utvikle medlemmenes kjennskap til disse bilene.
c: arbeide for å heve bilenes standard og originalitet.
d: samarbeide med likesinnede klubber i inn- og utland.

$ 4. Styret:
Klubben skal ha et styre bestående av:
1 Formann
1 Kasserer
1 Redaktør
2 Styremedlemmer (hvorav én er ansvarlig for klubbens hjemmeside og fjesbokside)
1 Varamann
De innvalgte medlemmene av styret blir valgt for to år, men slik at:
- kun halvparten av styret er på valg hvert år, og slik at:
- I år med partall velges Formann, Redaktør og ett styremedlem;
- I år med oddetall velges Kasserer, ett styremedlem og varamann.
Varamann har møterett på alle styremøter, men ikke møteplikt. Ved avstemning av saker som blir tatt opp på styremøter har alle medlemmene én stemme hver. Varamannen har ikke stemmerett, såfremt han ikke representerer et medlem av styret som ikke møtte.
Styret kan etter behov utnevne komitéer, som f.eks. løpskomité, treffkomité etc.

$ 5. Generalforsamling (GF):
Generalforsamling skal holdes hvert år i februar med valg av nytt styre, fremleggelse av årsregnskap med kommentarer fra revisor, årsberetning og budsjett for kommende år.
Utsendelse av innkalling til GF skal være medlemmene i hende 1- én måned før GF.
Saker til GF og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før GF.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Andre saker avgjøres ved simpelt flertall.
Ved stemmelikhet ansees forslaget som falt.
Styret har myndighet til å innkalle til ekstraordinær GF.
Ekstraordinær GF skal avholdes dersom minst 10 % av medlemmene krever det.

$ 6. Medlemskontingent:
Kontingenten blir fastsatt av GF og forfaller til betaling senest 31/12. Hvis kontingenten ikke er betalt innen utgangen av februar det påfølgende år, vil det bli sendt ut en purring med gebyr; stort kr. 50,-. Hvis kontingenten ikke blir betalt, vil medlemskapet bli strøket den 15/4 uten videre varsling.
Kontingent for nye medlemmer: Nye medlemmer betaler hel eller halv medlemsavgift avhengig av tid på året for innmelding og hvor mange nummer av klubbavisen det nye medlemmet vil få tilsendt i innmeldingsåret.

$ 7. Eksklusjon.
Dersom et medlem ved sin oppførsel skader klubbens anseelse utad, eller skader klubbens forhold til myndighetene kan vedkommende bli ekskludert fra klubben.
Eksklusjon skal iverksettes på GF, eller ekstraordinær GF med minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.

$ 8. Æresmedlem.
Styret har anledning til å utnevne æresmedlemmer av EFV8C.
Alle medlemmene av styret må være tilstede når en slik utnevnelse vedtas.
Kriteriene for dette er:
En person som har bidratt til å fremme utbredelse av, eller omdømme av biler av Ford, Lincoln eller Mercury av årgang 1932 - 1953.
Eller: Et medlem som har utmerket seg i klubbsammenheng ved å ha lagt ned en meget stor arbeidsinnsats over tid for EFV8C; eller gjort ekstraordinære ting som klubben har hatt stor nytte og gled av.
Denne æresbevisningen skal henge høyt, og kun deles ut i spesielle tilfelle.
En person som er utnevnt til æresmedlem blir dette for livstid og har de samme rettigheter og
plikter som et vanlig medlem.
Æresmedlemmet er fritatt for medlemsavgift.

$ 9. Oppløsning av EFV8C.
Klubbens midler og eiendeler skal ved en eventuell oppløsning gis til en annen eksisterende Ford-relatert klubb, et bilmuseum eller et humanitært formål. Dette bestemmes av GF eller ekstraordinær GF ved simpelt flertall.

$10. Sosiale medier (vedtatt på GF 2019):
Klubben bør ta i bruk tidens sosiale medier for å nå frem til nye/potensielle nye medlemmer.
Dette vil, i alle fall i første omgang, bety at klubben har sin egen fjesbokside.
Klubbens fjesbokside skal styres av et medlem avstyret, eller en betrodd person på"åremål" som
utpekes av styret.
GF gir styret fullmakt til å utforme og drifte fjesboksiden, men minst følgende skal ligge til grunn:
- Det skal utferdiges bestemmelser for fjesboksidens formål og strategi,
- Det skal besluttes hvor tilgjengelig siden skal være (åpen/lukket/delvis åpen/delvis lukket)
- Det skal ikke være slik at man kan være langvarig medlem av fjesboksiden uten å samtidig melde seg inn i klubben.
- Modifikasjon av "våre" Forder som tema kan aksepteres så lenge modifikasjonen ikke består
i å beskjære karosseriet og/eller sette inn en annen motor enn en Ford Flathead.
- Øvrige kriterier som besluttet av styret.