GENERALFORSAMLING 2020

GENERALFORSAMLING 2020

Publisert av Bjørn Taugbøl den 03.01.20. Oppdatert 26.01.20.

Generalforsamling 2020

Tid: 12. februar 2020 kl. 19:00

Sted: Huseby Gård (adresse Skedsmo Bygdetun, Husebyveien 9, 2020 Skedsmokorset).

Det blir kaffe og enkel bevertning.

Innhold:

A:         Agenda

B:         Årsberetning

C:         Regnskap, budsjett og Revisors kommentarer

D:        Innkomne forslag

A:    Agenda

1:    Åpning, og Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

2:    Årsberetning for 2019

3:    Regnskap og revisors beretning

4:    Budsjett og fastsettelse av kontingent

5:    Innkomne forslag

6:    Valg av klubbens styre iht. vedtektene

7:    Valg av neste års valgkomité

9:    Underskrift av protokollen og avslutning  

Etter avsluttet Generalforsamling: Klubbens fremtidige drift ønskes diskutert.

Stikkord: V8-Forum alternativt nyhetsbulletin på epost, hjemmeside og fjesbokside, Gnist, medlemsmøter. Samarbeid med andre.

B:  Årsberetning

Fjorårets generalforsamling ble avholdt på Huseby Gård 20. mars 2019.

Denne årsberetningen dekker derfor tiden fra GF i fjor og frem til årets GF 12. februar 2020.

Styret:

Følgende styre ble valgt på GF 2019:

             Formann                                                Bjørn Taugbøl                                   Bærum/Eidskog

             Kasserer                                 Hans H. Andersen                          Asker

             Styremedlem                      Tore Elton                                          Asker

             Styremedlem                      Hans Fredrik Larsen                       Sarpsborg

             Styremedlem                      En fra redaksjonskomiteen

             Varamedlem                        Kåre Foss                                           Nannestad

Øvrige tillitsmenn:

             Materialforvalter               utpekes av styret, ingen kandidat funnet.

             Redaksjon:                            Terje K. Larsen, Per Tharaldsen, R. Tore Olsen

             Revisor                                   Ole M. Lien                                        Brumunddal

        

Valgkomité:

           Harald Waagaard                 (Medlem av fjorårets komité, og sa seg villig til å bistå den nye komitéen).

           Hans A. Rygh                         (Forutsatte at komitéen består av minst 3 medlemmer).

           Magnar Kjeldsmo                (Var medlem av forrige års styre).

Etter at Henrik Sæther Falck trakk seg som materialforvalter har klubben ikke hatt noen til å ivareta denne oppgaven.

Ola Hegseth har fortsatt sin flerårige funksjon år som Internasjonal EFV8 kontaktperson for Europa.

I tillegg til denne funksjonen har Ola fortsatt med å gi styret bistand med å skaffe oversikt over medlems- og treff-innbetalinger til banken.

Medlemmer:   

Pr. 25. januar 2020 er det registrert 330 medlemmer, hvorav ett æresmedlem (Ola Hegseth). Dette er noe ned fra 369 medlemmer pr. 2018 og 337 medlemmer pr. 2019.

Medlemsnedgangen skyldes hovedsaklig naturlig avgang. I 2019 er ingen medlemskap strøket etter manglende respons på purringer på medlemskontingenten, slik det skjedde i 2018.

NB: 42 medlemmer har ikke betalt kontingenten for 2019.

Styremøter:

Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter; 5 møter på Haslum Pizza kro og ett møte på Huseby Gård.

Medlemsmøter på Huseby Gård:

10. april                Vår husvertinne Elin Løken fortalte om stedets historie i gammel og ny tid

  9. oktober        Helge Johansen viste gamle filmer vi kjenner oss igjen i fra yngre år.

13. november   Tore Elton fortalte og viste film og bilder fra sin tid som flyver av eget og andre veteranfly

11. desember   Julemøte Mortens kro

12. februar         Generalforsamling 2020 på Huseby Gård.

Magnar Kjelsmo og Hans Andersen har stått for vafflene og kaffen på medlemsmøtene.

På alle onsdager i sommersesongen er det i avholdt uformelle klubbtreff på Sherryhaugen/Øvrevoll.

Løpsaktiviteter:

Greger Strøms minneløp ble avholdt 28. april. Arrangert og tilrettelagt av Ola; Yngve Nygård bidro med å ta starten.

Delemarkedet på Huseby ble avholdt på Huseby søndag  2. juni.

Årets V8-løp ble arrangert på Hurum søndag 18. august.  Løypa ble kjørt opp av Per Tharaldsen og Terje K. Larsen. Innkomst var hos Terje Rusthaug Allum m/familie, som også la opp løpet.

Skandinavisk Ford V8 Treff 2019:

Treffet ble Avholdt på hotell Sjømilitære Samfund i Karljohansvern i Horten 5. - 7. juli.

Treffet var en stor suksess, med ca. 100 deltakere fra fire land, og med ca. 45 gamle Forder.

Treffet er behørlig referert i V8-Forum nr. 2-2019 (enda ikke utkommet pr. januar 2020).

Andre aktiviteter:

Klubben har som vanlig hatt sin egen stand på Ekeberg-markedet vår og høst. Klubben har som vanlig stilt med to biler.

Som en gjenytelse for gratis lån av klubblokale fra Skedsmo Bygdetun, har klubben driftet Lørdagskaféen's eldretreff på Huseby Gård to helger. Dette ble besørget av Ole-Bent Rudi, Magnar Kjeldsmo og Kåre Foss.

V8-Forum:

Redaksjonskommitéen har gitt ut  ett nummer i løpet av 2019; mot planlagt 3 nummere og 1 kalender.

Drift av klubben:

Klubben bruker StyrWeb i driften av klubben. Dette er et helt system av praktiske tjenester som forenkler hverdagen for frivillige organisasjoner som  gammelbilklubber etc. Dette dekker alt fra automatisk innmelding av nye medlemmer, medlemsoversikt, hjemmeside, kommunikasjon med medlemmene, fakturering og regnskap m.m.

Full nytte av dette systemet kan først oppnås når styremedlemmene er tilstrekkelig datakyndige.

Klubbens hjemmeside og sosiale medier:

Klubben har sin egen hjemmeside (http://www.earlyfordv8.no).  Det har vært alt for lite aktivitet her, så nytten av hjemmesiden må antas å ha vært begrenset. Vi har et stort forbedringspotensiale her!!

Klubben har sin egen fjesbokside. Tilbakemelding fra medlemmene er sterkt ønsket!

Generalforsamling 2020:

Avholdes på Huseby Gård 12. februar 2020.

Vedtektene sier at innkalling skal være medlemmene i hende én måned for GF.

Innkalling er sendt pr. epost 6. og 12. januar (pr. tekstmelding til de av medlemmene som ikke har epost-adresse).

Innkallelse med agenda, evt. innkomne forslag (forslagsfrist er to uker før GF), regnskap, forslag til budsjett, og denne årsberetningen er lagt ut på klubbens hjemmeside (http://www.earlyfordv8.no) 2 1/2 uke  før GF.

Regnskap med revisors beretning og forslag til budsjett er lagt ut samtidig.

                Early Ford V8 Club Norway

                Styret v/Bjørn Taugbøl

                25. januar 2020

C:         Regnskap, budsjett og Revisors kommentarer

Regnskapet er vedlagt bakerst.

Kommentarer til regnskapet for år 2019 v/Ole M. Lien       

Nedenfor følger noen kommentarer til regnskapet for 2019 inklusive periodiseringer og avslutningsposteringer:

Ola H og Bjørnar N tellet klubbartikler 15.1.2020, og liste ble sendt til under-tegnede. Det er i 2019 registrert salg for bare kr 50,-. Da klubben ikke har hatt noen materialforvalter i 2019 har nok ekstra lite blitt gjort for å markedsføre klubbartiklene. Revisor har akseptert forslag om å nedskrive disse til kr 1,- pr konto. Det er på det rene at mye er ukurant, men alt salg som gjøres vil da komme som 100% inntekt i regnskapet. Oppdatert regneark viser i alle fall salgsverdier på 14-15 tusen, og det ligger da en viss reserve her.      

Det er ikke benyttet noe av avsetning til spesielle formål, og saldoen står da urørt i 2019 med kr. 5.000,-. Årlig premiering har blitt kostnadsført i alle år siden denne ble gitt.  Dette er en avsetning som blant annet kan benyttes til utmerkelser for premiering av medlemmer som har fått ferdigrestaurert et Ford-produkt. 

Kr. 60.000,- av posten på konto 2980, «Påløpne ikke betalte kostnader», vedrører avsetning for trykking og porto for utsending av 3 stk V8 Forum for 2019 i 2020, da bare et nummer har kommet ut dette året.

På samme konto står en avsetning til dekning av en faktura på kr. 4.000,- som vi venter på angående klubbens Skandinaviske V8 treff i Horten i sommer.   

For 2018 laget undertegnede en kontoplan som gir en bruttoføring av inntekter og kostnader i henhold til et forslag som jeg oversendte til styret da. Dette fordi andre klubber har tilpasset seg slik på grunn av at det gir en høyere sum som grunnlag for MVA-refusjonen. Og i år med arrangering av Skandinavisk Ford V8 Treff i Horten gir en slik føring meget god effekt, og det kan forventes noe høyere MVA-refusjon i 2020 enn for 2019. Den negative effekt av endringen er at en ikke vil se netto resultat av eksempelvis et løp ved å kun se på en konto, men må se på summen av en inntektspost minus en kostnadspost for å se netto, men dette bør vi vel klare greit. Som deltaker på Horten-treffet benytter jeg anledningen til å rose de som sto for dette for en meget god jobb med opplegget og gjennomføringen av dette. Og treffhotellet lå jo perfekt til og var midt i blinken for et slik arrangement.

Som medlem i klubben i cirka 35 år håper jeg at valgkomiteen er i stand til å finne medlemmer som er villige til å påta seg verv for 2020 da det vil være synd om vi må legge ned denne.   

 

Årets resultat viser et overskudd på kr. 11.119,84 (overskudd 19.732,55 for 2018), og styret må få ros for kostnadsbevissthet og nøkternhet også i 2019. Resultatet er vel 11 tusen kroner bedre enn budsjettert nullresultat. Innbetalt medlems-kontingent ble på vel 114 tusen, cirka 16 tusen lavere enn budsjettert. Inntekter for Horten-treffet var cirka 4.300 høyere enn kostnadene (konto 3870 minus konto 6370), så det var bra.

REVISORS BERETNING FOR 2019

Jeg har revidert årsoppgjøret for Early Ford V8 Club Norway for 2019, og dette viser et årsoverskudd på kr 11.119,84.  

Årsoppgjøret som består av resultatregnskap og balanse avgis av klubbens styre.

Min oppgave har vært å gjennomgå regnskapet og bilagene til dette. Det finnes bilag til alle posteringer, og ut fra gjennomgangen kan jeg bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Jeg har sett styrereferater for 2019, og jeg kan ut fra det si at klubbens midler har blitt OK disponert også i 2019.  

Revisor anbefaler at årsmøtet gir styret ansvarsfrihet.

Brumunddal, 23. januar 2020:

                                                         Ole M. Lien

                                                        revisor

D:        Innkomne forslag

Tre forslag er fremmet av styret. Bakgrunnen for forslagene skyldes at det synes å ennær umulig oppgave å finne frem til noen blandt medlemmene som er villige til å ta på seg et styrehverv eller en annen oppgave. Det er også vanskelig å få til noen særlig oppslutning om klubbarrangementer som møter og løp.

Forslag nr. 1:

$ 9. i vedtektene har følgende ordlyd:

Oppløsning av EFV8C.

Klubbens midler og eiendeler  skal ved en eventuell oppløsning gis til en annen eksisterende Ford-relatert klubb, et bilmuseum eller et humanitært formål. Dette bestemmes av GF eller ekstraordinær GF ved simpelt flertall.

§9 foreslås endret til:

Oppløsning av EFV8C.

Klubbens midler og eiendeler  skal ved en eventuell oppløsning gis til en annen eksisterende Ford-relatert klubb, et bilmuseum eller et humanitært formål. Dette betemmes av GF eller ekstraordinær GF ved 2/3 flertall blandt fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

For at oppløsning av EFV8C skal kunne iverksettes, må beslutningen bekreftes ved neste GF eller ny ekstraordinære GF. Det må minst være 12 måneder mellom disse to besluttende GF.

Forslag nr. 2 (Forslag nr. 2 og 3 er alternative forslag):

$ 2. i vedtektene har følgende ordlyd:

Dette skal være en klubb for personer med spesiell interesse for Ford, Lincoln eller Mercury av årgang 1932 - 1953. Alle enkeltpersoner eller organisasjoner med nevnt interesse kan opptas som medlem.

Det foreslås at Generalforsamlingen ber det nye styret om å sondere muligheten for et samarbeide med  Norsk A-Modell klubb NAMK, og/eller T-Ford klubben og/eller annen relevant Ford-klubb.

Forslag nr. 3: (Forslag nr. 2 og 3 er alternative forslag):

Early Ford V8 Club - Norway (EFV8C) oppløses. Dette iverksettes på neste års Generalforsamling.

Styret (hvis et nytt styre kan stables på bena!) skal i tiden frem til neste GF lage et forslag til en detaljert plan (prosedyre) til hvordan dette skal gjennomføres.

Styret i EFV8C

Regnskap 2019